Poniedziałek, 2018-07-16

Imieniny:

Eustachego, Mariki
 • Odwiedziło nas: 159419 osób
 • Do końca roku: 168 dni
 • Do wakacji: -24 dni
Logo BIP

Zamówienia publicz

Jesteś tu: » Strona główna » Zamówienia publicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 267

z dnia 14.02.2014 r..

w Warszawie

 

Procedura

postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  wPrzedszkol nr 267 w Warszawie

  

Podstawa prawna:

 • art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
  Nr 159, poz. 1240 z późn. zm.);
 • art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwana ustawą; 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, zgodnie i z uwzględnieniem Planów Zamówień Publicznych właściwych dla Przedszkola nr 267 w Warszawie realizującego zamówienie, mogą być dokonywane na podstawie procedur z pominięciem rygorów określonych w przepisach ustawy, w tym szczególnie poszczególnych trybów wymienionych w ustawie. 
 2. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest dokładne oszacowanie wartości zamówienia.
 3. Dyrektor przedszkola wyznacza pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia (kierownik gospodarczy lub intendent). Obowiązkiem wyznaczonego pracownika jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu realizacji zamówienia do 30 000 euro tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ustawy
  o finansach publicznych.
 4. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, przejrzyste rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie
  i przeprowadzenie procedury. 
 5. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia poniżej 30 000 euro netto może: 

1)      dokonać ustalenia wartości zamówienia w szczególności poprzez analizę
i badanie rynku na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych, poprzez przegląd stron internetowych lub osobiście w sklepie,

2)      przeprowadzić telefoniczne rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia uczciwą konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, (co najmniej z trzema Wykonawcami),

3)      przeprowadzić rozeznanie cenowe, zbierając oferty od wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, (co najmniej trzy oferty). Pracownik przeprowadzający procedurę ma obowiązek udokumentować w formie pisemnej zebrane oferty (pod pojęciem formy pisemnej rozumiemy również korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faksem). Przedstawione oferty muszą w sposób niebudzący wątpliwości dotyczyć przedmiotu zamówienia.

 1. Niniejszej Procedury dotyczącej przeprowadzenia zapytań ofertowych nie stosuje się, jeżeli przedmiot zamówienia możliwy jest do zrealizowania tylko przez jednego Wykonawcę lub zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

1)      z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze; 

2)      z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów; 

3)      w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 

4)       ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminu potrzebnego na realizację zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę na podstawie dokumentacji z wykonanych czynności. 
 2. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny, koszty eksploatacji, koszty dostawy, warunki i terminy płatności odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 
 3. Potwierdzeniem zrealizowanej dostawy lub usługi jest faktura.
 4. W przypadku dostaw sukcesywnych, usług i robót budowlanych, jeżeli jest to podyktowane zabezpieczeniem interesu zamawiającego należy sporządzić umowę
  w formie pisemnej.
 5. Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia publiczne, o wartości szacunkowej poniżej kwoty zgodnej z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stosuje się przepisy ustawy
  z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych, o których mowa w niniejszej Procedurze należy do Dyrektora Przedszkola, który wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie spraw w tym zakresie.
 7. Integralną część Procedury stanową załączniki numer 1, 2, 3 oraz 4.
 8. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola i wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: 

 1. Formularz Zapytania ofertowego – kierowany do wykonawców
 2. Formularz Oferty
 3. Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku
 4. Protokół z postępowania w zakresie rozeznania rynku


Załącznik nr 1

(pieczęć zamawiającego)

 

Warszawa, dnia……………….

 

 

Zapytanie ofertowe

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego: …………………………………………………...................................................................
 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Wymagania związane z dostawą lub usługą: ………………………………………………………………………………………………
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i przekazać w terminie do dnia ………………… (osobiście w siedzibie zamawiającego, pisemnie: droga elektroniczną, pocztową lub faksem) zgodnie z załączonym Formularzem Oferty
 5. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
 6. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.
 8. Ofertę należy przesłać pocztą na adres:

Przedszkole nr 267 przy ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa

Faksem: 22 648 61 71

Pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: p267@edu.um.warszawa.pl

 

 

 

 


Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny:

.......................................................................................................................................................

 

Województwo:................................................ Powiat:.................................................................

TEL: ………………………………………….. FAX: ……………………………......………..

REGON: ……………………………………….. NIP:……………..…………………......……

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@..............................................................

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………......……………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia............................................................ oferujemy dostawę/wykonanie zgodną z treścią zapytania.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie za:

Cenę netto ……………… zł (słownie.........................................................................  zł)

Cenę brutto...................... zł (słownie.........................................................................  zł)

 1. Oświadczamy, że powyższe wynagrodzenie/ceny zawiera/ją wszystkie koszty (wraz z materiałami, dojazdem do miejsca montażu).
 2. Deklarujemy ponadto:

-        Termin dostawy/wykonania ………………………………………………………….

-        Okres gwarancji ………………………………………………………………………

-        Warunki płatności ……………………………………………………………………

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej firmy zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punktach 1, 2 i 3 Formularza oferty w miejscu
  i terminie określonym przez zamawiającego.
 2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

-        ………………………………………………………………………………………

-        ………………………………………………………………………………………

………………..…dnia, ………………

………………………………………………

(pieczęć i podpis wykonawcy/dostawcy)

Załącznik nr 3

 

(pieczątka Przedszkola)

                                                                                  ………….…………dnia, ……………

                                              

Notatka służbowa
z przeprowadzonego rozeznania rynku w zakresie udzielenia zamówienia o wartości
poniżej kwoty zgodnej z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………..
 2. Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………………..
 3. Wartość zamówienia: w zł netto  …………………………………..ustalona na podstawie: ……………………………………………………………………………………………….
 4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: ……………………………….
 5. Data ustalenia wartości zamówienia: ………………………………………………………
 6. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto

Oferowana cena brutto

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 1. Wybrano wykonawcę nr ……… Firma …………………………………………………….
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: …………………………………………………………………………………………

Notatkę sporządziła/sporządził:

………………………………….

           (pieczątka i podpis)

 Zatwierdzam do realizacji:

……………………………..

                                                                                                                                      (data i podpis dyrektora)


Załącznik nr 4

Protokół z postępowania w zakresie rozeznania rynku w przedmiocie zamówienia o wartości poniżej kwoty zgodnej z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

 1. W celu udzielenia zamówienia przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie przedmiotu zamówienia.
 2. W dniu………................ zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy lub adres e-mailowy

Sposób powiadomienia

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

i w wyniku zapytania uzyskano następujące Oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1. Wskazuję, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego Ofertę:

.................................................................................................................................................

 1. Zamówienie będzie wykonane za kwotę:............................zł brutto.
 2. Uzasadnienie wyboru: .....................................................................................................................…........................
 3. Do Protokołu z postępowania dołączam: zapytanie ofertowe, złożone oferty.
 4. Postępowanie prowadzone zgodnie z Procedurą zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.  

 

 

 

…..……..............................................

(data i podpis prowadzącego postępowanie)

 

Zatwierdzam postępowanie i wybór Oferenta oraz zlecam wykonanie zamówienia.

 

…....................................................

                                                                                                                                                     (data i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl